REGULAMIN

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Studia Tatuażu White Rat Tattoo w Warszawie przy ulicy Lwowska 11/4, 00-660, Warszawa, posiadającego stronę www.whiterattattoo.pl 
 2. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.
 3. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 4. Ceny tatuaży oraz termin ich wykonania ustalane są indywidualnie.
 5. W studiu White Rat Tattoo obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych i odurzających.
 6. Tatuaże wykonujemy tylko osobom pełnoletnim.
 7. W studiu White Rat Tattoo obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
 8. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
 9. W celu zarezerwowania ustalonego wcześniej terminu należy w ciągu 3 dni roboczych (od momentu zapisania się na tatuaż) wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości ustalonej przez tatuatora, można to zrobić osobiście w studio lub przelewem na konto bankowe. W przypadku nie odpłacenia zadatku w czasie 5 dni roboczych termin tatuowania zostanie anulowany.
 10. W przypadku rezerwacji kilku terminów zadatek wynosi wielokrotność ustalonych spotkań.
 11. Termin tatuowania można zmienić maksymalnie jeden raz, najpóźniej 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem tatuowania.
 12. Niepoinformowanie studia o chęci zmiany lub rezygnacji z wyznaczonego terminu na 5 dni roboczych przed jest równoznaczne z utratą zadatku.
 13. Nie stawienie się w studiu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z utratą zadatku.
 14. Całkowita rezygnacja z terminu i tatuowania się jest równoznaczne z utratą zadatku.
 15. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 16. Projekt tatuażu będzie wykonywany na miejscu w studiu w wyznaczonym terminie tatuowania przy kliencie.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele.
 18. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 19. Po zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu zarówno w czasie gojenia jak i w późniejszych latach. Informacje dotyczące pielęgnacji dostępne są również na stronie internetowej studia oraz w instrukcji otrzymywanej po zabiegu.
 20. Osoba tatuowana powinna bezwzględnie przestrzegać przekazanych zasad pielęgnacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za nie przestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym tatuażu.
 21. Nie ponosimy odpowiedzialności za wystąpienie ewentualnych zmian skórnych mogących wystąpić po zabiegu.
 22. Możemy odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi poglądami.
 23. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez podania przyczyny co wiąże się ze zwrotem zadatku.
 24. Możemy przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 25. Prosimy o nie przyprowadzanie do studia małych dzieci i zwierząt oraz osób towarzyszących.
 26. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.
 27. Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia. Oświadczenie należy wypełnić na miejscu, w salonie, w dzień tatuowania.
 28. W studiu istnieje możliwość zakupienia Voucherów które są ważne od daty zakupu.
 29. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 30. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 31. Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.
 32. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości  nominalnej Vouchera.
 33. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 34. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 35. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 36. Studio nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 37. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość
  Vouchera.
 38. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 39. Studio ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy: upłynął termin ważności Vouchera lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiające odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 40. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 41. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.
 42. Regulamin do wglądu dostępny jest w studiu White Rat Tattoo oraz na stronie internetowej studia.
 43. Studio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Studio, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 44. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika strony jest studio tatuażu White Rat Tattoo Agata Kacperczyk, Lwowska 11/4, 00-660, Warszawa działająca pod nazwą White Rat Tattoo.
 45. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (formularz zgody  w zakładce Kontakt) lub na podstawie pisemnej zgody udzielonej w studiu tatuażu White Rat Tattoo w Warszawie zgodnie z zasadami określonymi w RODO (Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 46. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie www.whiterattattoo.pl